Huishoudelijk regelement

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 23 september 2017.

Artikel 1: Leden

1.1 Voor het verkrijgen van het lidmaatschap wordt men geacht het inschrijfformulier, dat te vinden is op de website van de vereniging (www.movetootriatlonteam.nl), in te vullen.

1.2 Na bevestiging van het lidmaatschap door de ledenadministratie, wordt het lid toegevoegd aan de Whatsapp-groep ‘MoveToo Triatlon Team’.

1.3 Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. De statuten zijn op te vragen bij het bestuur van de vereniging. Op het inschrijfformulier wordt hiernaar verwezen. Bij de aanmelding als lid verklaart het lid zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement.

1.4 Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven aan de ledenadministratie van zijn/haar juiste NAW-gegevens, telefoonnummer en mailadres, alsmede de wijzigingen van die gegevens.

Artikel 2: Opzegging

2.1 Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

2.2 Het lidmaatschap wordt telkens voor een verenigingsjaar aangegaan en wordt telkens stilzwijgend met een verenigingsjaar verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór 1 augustus van het lopende verenigingsjaar wordt opgezegd.

2.3 Het lid dient de opzegging per mail te sturen naar de ledenadministratie.

2.4 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging vindt plaats volgens artikel 9 van de statuten.

Artikel 3: Contributie

3.1 De hoogte van de contributie van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

3.2 Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

3.3 Bij opzegging tijdens het verenigingsjaar moet de contributie voor het dan lopende jaar volledig worden betaald, voor zover dit nog niet is gebeurd. Slechts in uitzonderingsgevallen – ter beoordeling van het bestuur – kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kan tot restitutie van de contributie worden overgegaan.

Artikel 4: Clubkleding

4.1 Ieder lid is verplicht een trisuit van de vereniging aan te schaffen en deze te dragen bij deelname aan wedstrijden.

4.2 Aanschaf van overige clubkleding is op vrijwillige basis.

Artikel 5: Trainingen

5.1 De tijdstippen van de trainingen (m.u.v. de borstcrawlcursus, waarvoor leden zich al dan niet hebben opgegeven) worden door het bestuur bekend gemaakt in de Whatsapp-groep ‘MoveToo Triatlon Team’.

5.2 Deze Whatsapp-groep dient door de leden verder uitsluitend te worden gebruikt voor communicatie over extra zwem-, fiets- en/of looptrainingen (op initiatief van 1 of meerdere leden) en deelname aan wedstrijden.

Artikel 6: Veiligheid

6.1 Met betrekking tot de fietstrainingen:

a. Het bestuur stelt het gebruik van een fietshelm verplicht.

b. Op de openbare weg dient men zich een veilig rijgedrag aan te meten conform de Nederlandse verkeerswet.

6.2 Met betrekking tot de zwemtrainingen in het buitenwater:

a. Het bestuur raadt de leden sterk aan om te zwemmen met een badmuts, een SafeSwimmer en – in geval van een lage watertemperatuur – een wetsuit.

b. Men zwemt altijd met een buddy, zodat men elkaar tijdens het zwemmen in de gaten kan houden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Noch de vereniging noch het bestuur aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade en/of letsel aan personen en/of materialen en/of vermissing van goederen tijdens trainingen en/of andere gemeenschappelijke activiteiten van de vereniging.

7.1 De vereniging en haar leden zijn lid van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). NTB-leden zijn collectief verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid in het kader van de sportbeoefening gedurende door of namens de vereniging georganiseerde trainingen en andere activiteiten. Deze collectieve verzekering is aanvullend bedoeld, dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen eerst de WA-verzekering van het lid wordt aangesproken.

Artikel 8: Wijzigingen

8.1 Wijzigingen of aanvullingen op dit huishoudelijk reglement moeten door de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd met een meerderheid van tenminste tweederde van de stemmen van de op de vergadering aanwezige leden.